Československá republika

4. říjen 2009 | 12.23 |

Rok 1918 je slavným rokem v našich dějinách. Již v lednu proklamovali zástupci veřejného života ve Smetanově síni Obecního domu v Praze právo na sebeurčení. 13. dubna byla složena slavnostní přísaha. Československé legie bojovali v Rusku, Itálii a Francii. 18.října uveřejnil T.G.Masaryk ve Washingtonu slavnostní prohlášení čsl. Nezávislosti. V pondělí 28. října 1918 pražský lid zaplnil ulice a strhával znaky habsburské monarchie. Představitelé Národního výboru převzali do svých rukou důležité úřady. Během ohromné lidové slavnosti byla spontánně prohlášena samostatnost a proklamována republika. Tentýž den večer vydal Národní výbor svůj první zákon – zákon o zřízení samostatného československého státu. A co naši skauti a skautky?

Na přelomu roku 1917/1918 byl na řádné valné hromadě spolku Junák – Český skaut zvolen starostou Josef Rössler-Ořovský, všestranný sportovec, tajemník českého olympijského výboru a výborný organizátor. Právě Rössler-Ořovský se stal iniciátorem služby skautů Národnímu výboru. Myšlenka zhotovit vlastní skautské revoluční známky vznikla již v září. Návrh na jejich vydání byl schválen 20. října. A.B.Svojsík 28. října prošel v kroji ulicemi Prahy a získal několik desítek skautů k okamžitému nástupu do služby. Ještě týž den se v novinách objevila tato výzva :

Junáci !

Volám Vás vykonati povinnost! Přijďte v úterý ráno pokud možno v kroji na Starou Rychtu (Praha L, Rytířská ulice).

A.B.Svojsík, vrchní vůdce.

skautkostelec.cz/skautska_stezka/junak/historie_junaka_soubory/image020.jpg">Následujícího dne časně z rána se na dvoře Staré Rychty, kde byla také skautská kancelář, sešlo na 400 skautů a skautek z Prahy a okolí. Vytvořilo se velitelství skautské služby: vůdce A.B.Svojsík, druhý vůdce E.Roubal a starosta J.Rössler-Ořovský. Na prapor Českého olympijského výboru, který byl používán při velkých mezinárodních sportovních událostech, složili všichni přítomní slib věrnosti nové republice. S tímto praporem se vydali k Obecnímu domu, kde převzali rozkazy a rozešli se do služby po celé Praze.

Skauti konali strážní službu ve dne i v noci. Střežili společně se sokolskými hlídkami a vojáky důležité objekty. Do dějin se však nejvýrazněji zapsala kurýrní služba, při které skauti doručovali důležité zprávy, dopisy a telegramy mezi členy Národního výboru a novými státními úřady. Velitelství Českých skautů bylo zřízeno na Střeleckém ostrově. Další stanoviště v Harrachově paláci, na Hlavní poště, na stanici bezdrátového telegrafu na Petříně, na hlavním (Wilsonově) nádraží, ve Sněmovně, na Kadetce, na Pražském hradě a v Obecním domě. Skauti měli své hlídky i ve všech pražských radnicích.

Pro skautskou poštu byly zhotoveny dvě známky a dopisnice (korespondeční lístek). Na tiskopisy a dopisnice se lepily modré 10h známky, na dopisy a telegramy červené 20h známky. Razítkovali se kulatým razítkem s písmeny NV (Národní výbor), nebo razítkem s nápisem Pošta skautů Praha 1918, do kterého se vpisovalo ručně datum. Skauti v kroji vybaveni navíc legitimací Národního výboru, měli přístup na všechna důležitá místa. Zásilky doručovali pěšky, tramvají, na kolech i motocyklech. Dnes jsou tyto lístky, dopisnice a telegramy se známkami skautské pošty velkou vzácností.

25. listopadu 1918 byla Skautská pošta zastavena, aby ožila ještě jednou na jeden jediný den – 21.prosince 18918. V tento den se z Ameriky po letech exilu vracel  do vlasti první československý prezident – Tomáš Garrique Masaryk. Několik set známek Skautské pošty bylo opatřeno přetiskem: "Příjezd presidenta Masaryka".

Naše skautské známky byly prvními československými známkami a také prvními skautskými známkami na světě. Dopisy, lístky, telegramy a další materiály Pošty českých skautů jsou dnes ozdobou velkých filatelistických výstav na celém světě a získávají vysoká ohodnocení.

Ve slavných prvních dnech republiky nestáli stranou ani skautky. Ty mladší šily v Obecním domě československé kokardy pro důstojníky a policisty. Starší pracovali jako úřednice, telefonistky nebo tlumočnice cizích delegací. Jedna z nich, Vlasta Štěpánová-Koseová, pozdější náčelní skautek, poletech prohlásila: "Naše práce byla drobná, pomíjející, ale její cena byla v naší skautské pohotovosti."

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře